นโยบายการบริหารงาน

ท่านประธานสภาที่เคารพ

กระผม  นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย  นายชัชชนะ  วิดีสา  รองนายก  นายวินัย งอยปัดพันธ์  รองนายก  นางเพชรมณี  งอยภูธร  เลขานุการนายก  ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยที่เคารพ  ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้  โดยได้จัดทำนโยบาย ในการพัฒนาตำบลเต่างอย เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่านที่มาประชุมด้วยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร       ส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  มาตรา  58/5  กำหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวัน   นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตอบสนองความต้องการของประชาชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน  ดังนี้


         1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1  ดำเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
1.2  ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา  คูระบายน้ำ  และขยายเขตไฟฟ้า  พร้อมสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง

       1.3  พัฒนาบริเวณชายหาดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ออกกำลังกาย  และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม

          1.4  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องสว่างตามถนน  ชุมชน  สวนสาธารณะ  และลานกีฬาอย่างทั่วถึง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          1.5  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์      มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

  1.   นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          2.1  ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชน  และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้มีการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างรายได้  ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี  มีสุข

          2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในตำบล  เช่น  กลุ่มหมู่บ้าน  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มประมง  กลุ่มเลี้ยงสัตว์

          2.3  ส่งเสริมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

          2.4  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการดำเนินงานของ  อสม.  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพให้กับประชาชน

          2.5  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ  ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิต  และสุขภาพพลานามัยของประชาชน

  1.   นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

          3.1  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน    ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          3.2  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน       และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

          3.3  ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  คนชรา  และผู้สูงอายุ  อย่างทั่วถึง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

          3.4  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

          3.5  สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และยานพาหนะ  สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย   ฝ่ายพลเรือนเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพ

          3.6  ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

          3.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  ลานกีฬา  และอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

          3.8  สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกระดับ

  1.   นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          4.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  โดยการร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมแก้ปัญหา  และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

          4.2  สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

          4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์  จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบล  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

          4.4  จัดการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

          4.5  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ     ให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด

          4.6  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

          4.7  จัดบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

  1.   นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

          5.2  ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ

          5.3  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

          5.4  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของตำบล       แม่รำพึง

  1.   นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          6.1  จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ   และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

          6.2  รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของ เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแยกกำจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด

          6.3  ดำเนินการสร้างระบบการเก็บ  และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

          6.4  ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้              ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

          6.5  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู  รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          6.6  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม    ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

          6.7  ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

                   ขอขอบคุณท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  ที่เคารพทุกท่าน  ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาตำบลเต่างอย     ด้านหลักๆ  ทั้ง  6  ด้าน  ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ  มีความเห็นตรงกันว่า  การบริหารการพัฒนาตำบลนั้น ต้องมีความชัดเจน  เป็นธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ

สังคม  ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น  วิริยะอุตสาหะตลอดเวลา  4  ปี        ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน      ด้วยความเคารพ  โปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ  และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชน   มาบอกกล่าว  หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ  เราทุกคนล้วนทำเพื่อตำบลเต่างอยทั้งนั้น  เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา  พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์เหล่านั้น        มาดำเนินการแก้ไข  และจะพัฒนาจนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน  จะตั้งใจทำงานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน  และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง  เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพื่อจะนำพามาสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองของตำบลรวมทั้งพี่น้องประชาชนและองค์กรของเราต่อไป  ขอขอบคุณครับ


          

————————————

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th