สำนักปลัด


นางสาวพรลภัส  ทวีพงศ์พจนา
หัวหน้าสำนักปลัด

นางศิรินภา  แก้วก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอนันต์ธนา  ทองขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ว่าง)
เจ้าพนักงานและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวภาวิณี  จันทะลุน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววรรณวิไล  สูงสังเขตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเชิดชัย  ไกยะษา
นิติกรปฏิบัติการ

นางพิทยา  แก้วคำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพิพัฒน์  ทาวะลุน
พนักงานขับรถยนต์

นายนิคม  งอยภูธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

นายมนสิชา  อุระแสง
คนงานทั่วไป

นางสาวเบญจมาศ   ศิริฟอง
คนงานทั่วไป

นางสาวจันทร์สุดา  สายมาลัย
คนงานทั่วไป

นายมีชัย  งอยภูธร

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรวาล  พรมกูล

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายอดุลเดช  ศรีบุญเรือง

พนักงานขับรถยนต์

นายชูศักดิ์  งอยปัดพันธ์
พนักงานดับเพลิงทั่วไป

นางคันชิต   จิตอัคคะ
พนักงานดับเพลิงทั่วไป

นางสมปอง  ภูบึงดำ
พนักงานดับเพลิงทั่วไป


นายจิตดิลก  เภาโพธิ์

พนักงานดับเพลิงทั่วไป

นายสุภา  นนคำวงศ์

จ้างเหมาดับเพลิง

นายคงศักดิ์   ใยสิงห์สอน

จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง

นายเทียม  จิตราช

พนักงานประจำรถเก็บขยะ

นายนิคม  ศรีบุญแปลง

พนักงานประจำรถเก็บขยะ

นายวิจิตร  มาตเอี่ยม

พนักงานประจำรถเก็บขยะ

นายเรวัตร  งอยผาลา

จ้างเหมาทั่วไป

นางมะลิทอง  ฮวดคันทะ
แม่บ้าน

นายอานนท์  ไชยบุญ

จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเทศกิจ

นายปัญญา  งอยภูธร

แม่ครัว
Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th