กองคลัง


นางลดาวรรณ  ศิริฟอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจุฑารัตน์  แสนสุริวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
นายณัฏฐพล  บุญดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววัชรี  ฝอยลามโลก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุกัญญา  งอยจันทร์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวแพรวพรรณ  งอยผาลา
จ้างเหมาบริการ

นางสาวพู่ระหง  อ่อนจงไกร
จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐภัทร  บัวพรม
จ้างเหมาบริการ
Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th