กองช่าง


นายศุภวิชญ์  บัวพรม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายชาญยศ  งอยจันทร์ศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายธนวัช  งอยผาลา
นายช่างสำรวจชำนาญงาน


นางสาวปิยะนาถ  ขันทีท้าว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนพพล  ยาษาไชย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายทวีพงษ์   งอยภูธร

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวพริ้มเพรา  เสนาไชย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภัทรพงษ์  งอยจันทร์ศรี

คนงาน

นายธานินทร์  งอยภูธร

คนงาน

นายธีระชัย  เสียงเย็น

คนงาน

นายอาคม  มุลทองสุข

คนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

นายธีระวุฒิ  งอยจันทร์ศรี

จ้างเหมาประปา

นางสาวนิภาวรรณ  งันลาโสม

จ้างเหมาประปา

นายพรรณนาวัฒน์  งันลาโสม

จ้างเหมาประปา

นายเอกวิทย์  พ่อเพลียโคตร

คนสวน

นายอนุวิทย์  งอยผาลา

คนสวน

นางคุณาทัย มานันที

จ้างเหมาบริการคนสวน

นายศักดิ์ชัย  คชกริช

จ้างเหมารักษาและดูแลตลาด

นายธนวัช  มานันที

จ้างเหมารักษาและดูแลตลาด

นางสาวเพชรตะวัน  งอยผาลา

จ้างเหมารักษาและดูแลตลาดสด
Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th