กองสวัสดิการสังคม


นางพรพิมล  หาญกล้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.


นายเปรมศักดิ์   งอยภูธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

นางสาวชลธิชา   งอยภูธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายภูมินทร์   หาญกล้า
คนงาน

 

ตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 – แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 – ฐานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 – ฐานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 – ฐานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 – คู่มือสิทธิคนพิการ
 – การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 

 – รายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลเต่างอย CG
 – ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care LTC ) ปี ๒๕๖๔
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( Long Term Care LTC ) ปี ๒๕๖๕

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th