กองสวัสดิการสังคม

   
นางพรพิมล  หาญกล้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายภัทธราวุฒิ   โฮนอก
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ภารกิจและกิจกรรม

นายเปรมศักดิ์   งอยภูธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 


นางสาวชลธิชา   งอยภูธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภูมินทร์   หาญกล้า


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   กิจกรรม อบต.ยุคให ...
อ่านเพิ่มเติม
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th