โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล (บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ออกประชุมประชาคม บ้านโคกงอย หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th