ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

เวลา 09.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

  2.1รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย สมัยสามัญสมัยที่ 3/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

  3.1พิจารณาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

  3.2การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและการขออนุญาตก่อสร้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

  3.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ขั้นแปรญัตติ)

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th