ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานสาธารณสุข สำนักปลัด ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ หมู่ที1 – หมู่ที่ 7 ตำบลเต่างอย ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จะนำผลการตรวจวิเคราะห์เสนอผู้บริหารและแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th