ประชาคม บ้านนางอย หมู่ที่ 4

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน :  วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาวัดศรีชมชื่น  หมู่ที่ 3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นำโดยนายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกประชาคม บ้านนางอย หมู่ที่ 4  ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ส่งผลดีต่อการร่วมขับเคลื่อนตำบลเต่างอให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th