พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

  องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอยใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ หน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th