การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหลักสูตร

เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  ได้ดำเนินกิจกรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  โดยมีมี นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น         เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2567 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2567  และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ

 

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th