การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหลักสูตร

นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy
รายละเอียด : วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต สร้างเสริมความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้มีผลการปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต ทั้งในก่อนขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

 

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th