โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล (บ้านเต่างอย หมู่ที่ 1)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ออกประชุมประชาคม บ้านเต่างอยใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร        เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

Error: View 3b4e339kou may not exist
Copyright © 2021. All rights reserved. by : taongoi.go.th